کمیسیون پزشکی

‌‌‌‌‌‌‌با توجه به پرونده‌های موجود دوشنبه هر هفته ساعت ۲ بعدارظهر باحضورپزشکان محترم ومعتمد دانشگاه در اداره کل بهداشت ودرمان دانشگاه تهران تشکیل می‌گردد.

نحوه ارسال مدارک به کمیسیون پزشکی:

تمامی مدارک پزشکی باید از طریق سامانه گلستان آپلود شود.

مراحل انجام کار:

دانشجو ابتدا باید به آموزش دانشکده مراجعه وفرم درخواست مراجعه به کمیسیون راکامل نمایدومدارک ازطریق سامانه گلستان ارسال وتوسط کارشناس مربوطه تاییدشود.

اصل مدارک پزشکی و نامه درخواست بهمراه ریز نمرات از طریق آموزش دانشکده به اداره کل بهداشت ودرمان ارسال شود.

این مدارک درکمیسیون بررسی می‌شود وجواب ازطریق پیامک به دانشجو اطلاع داده می‌شود.

پیگیری دانشجویان باید از طریق آموزش دانشکده انجام شود.

درصورت نیاز به مراجعه دانشجو به کمیسیون پزشکی از طریق سامانه گلستان اطلاع رسانی می‌شود.

راهنمای مراحل انجام حذف پزشکی دانشجویان دانشگاه تهرانلینک دانلود فایل