طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود

‌‌‌‌‌‌‌پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود:

اهداف:

 • - بررسی سابقه پزشکی و بهداشتی دانشجویان در جهت بیماریابی و کشف نیازهای درمانی آنها
 • انجام معاینات جامع پزشکی و اقدامات پاراکلینیکی به منظورارزیابی سلامت و کشف بیماری‌های احتمالی
 • بیماریابی و شناسایی دانشجویان در معرض خطر و نیازمند مراقبت‌های ویژه به منظور استفاده در مواقع فوریت‌های پزشکی
 • ایجاد زمینه مناسب جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود با مجموعه امکانات اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران
 • ایجاد ارتباط اولیه پزشک با دانشجو و جلب اعتماد و تقویت این ارتباط طی سالهای تحصیلی به صورت پزشک خانواده

مراحل اجرا:

 • تشکیل پرونده پزشکی برای هر دانشجو
 • معاینات پزشکی شامل اخذ سوابق بیماری از دانشجو و انجام معاینات کامل
 • بینایی سنجی
 • واکسیناسیون در صورت نیاز
 • معاینات تکمیلی در صورت نیاز (‌رادیوگرافی، سونوگرافی، آزمایش خون و…)
 • ورود اطلاعات پرونده پزشکی دانشجویان و آنالیز اطلاعات به منظور تفکیک دانشجویان نیازمند به مراقبت ویژه و پیگیری درمان آنها