ماموگرافی

مجهز به دستگاه فول دیجیتال هالوژیک می‌باشد

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۵ بعدازظهر با تعیین وقت قبلی و هماهنگی با بخش انجام می‌شود

شرایط:

برای خانمهای بالای ۴۰ سال انجام می‌شود و باید یک سال از ماموگرافی قبلی گذشته باشد