جدول حضور پزشکان

‌‌‌‌‌‌‌

تلفن گویای پذیرش: ۶۱۱۱۲۸۳۸
تلفن وقت دهی: ۶۱۱۱۲۸۳۸‌‌‌‌‌‌لینک دانلود فایل