معرفی و تاریخچه

اداره کل بهداشت و درمان

بهداشت و درمان دو مقوله‌ای است که می‌تواند در پویا ساختن جامعه دانشگاهی و فراهم اوردن سلامت جسمی و به عنوان زمینه ساز ارامش روانی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کند. برای دستیابی به این مهم مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران به عنوان زیر مجموعه حوزه سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه عهده دار این رسالت بزرگ می‌باشد.

این مرکز از سال ۸۲ و پس از ادغام خدمات رسانی دانشجویان به مرکز بهداشت درمان دانشگاه تغییر نام یافت و اکنون تحت عنوان اداره کل بهداشت و درمان در راستای اهداف فعالیت‌های خود را تنظیم نمود.