اهداف

دانشگاه عرصه فعالیت‌های فکری، چالش‌های اندیشه و راهبری جامعه به سوی آینده‌های روشن‌تر قلمداد می‌شود که یکی از مهمترین مؤلفه‌های این نهاد دانشجو است. در واقع تمامی تلاش‌های صورت گرفته در آموزش عالی کشور برای تربیت بایسته و شایسته این گروه است. عمده این تلاش‌ها فراهم آوردن امکانات آموزشی و پژوهشی، تأمین نیازهای اساسی و اولیه زندگی فردی و اجتماعی و به طور کلی کوشش برای محیطی آرام، پویا و نشاط‌انگیز است تا این نیروی عظیم و سازنده، جز پیشرفت و تعالی هدفی نداشته باشد و اسیر مشکلات حاشیه‌ای نبوده و با جسمی سالم و روانی آسوده در این راه گام بردارد. بهداشت و درمان دو مقوله‌ای است که می‌تواند در ساختن یک جامعه دانشگاهی پویا و فراهم آوردن سلامتی و آرامش جسمی، روانی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا نماید.
برای دستیابی به این مهم، اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران، به عنوان زیرمجموعه حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عهده دار ارائه خدمات بهداشتی به دانشگاهیان گردیده است.
‌‌‌‌‌‌‌