کلینیک گوارش

کلینیک گوارش

ویزیت توسط فوق تخصص گوارش

اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی (گاستروسکوپی)

نمونه برداری جهت تشخیص باکتری هلیکوباکتری پیلوری

بیمه‌های طرف قرداد

. تأمین اجتماعی -خدمات درمانی -نیروهای مسلح

. تکمیلی ایران -دی