عضویت در نشریه
 
      جستجو

از رها كردن دستمال كاغذي هاي مصرف شده در محيط خودداري كنيد.

كلینیك تخصصی روانپزشكی (‌اعصاب و روان )  


خدمات دهنده:
متخصص اعصاب و روان

خدمات:
ویزیت تخصصی بیمار

آیا می دانید:
چه زمانی به كلینیك روانپزشكی مراجعه نمایید ؟
ـ احساس اضطراب و بی قراری ، احساس ناامیدی و افسردگی
ـ مشكلات مربوط به خواب
ـ اعتیاد به داروها و مواد مخدر
ـ اشتغال فكری نسبت به مرگ و خودكشی ، تمایل به آسیب رساندن به خود
ـ شكایت از دردهای متعدد
ـ اختلالات مربوط به مسایل جنسی
ـ اختلالات مربوط به اشتها
ـ كاهش عملكرد درسی یا شغلی ، اختلال توجه و تمركز
ـ مشكلات وسواسی
ـ گفتارهای عجیب و خود بزرگ بینانه ، رفتارهای غیرعادی
ـ تمایل به انجام رفتارهای ضد اجتماعی
ـ تجارب حسی غیرعادی
ـ بدگمانی و ...