عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): خداوند به يكي از پيامبران بني‌اسرائيل وحي كرد كه : به طايفه‌ات خبر بده هيچ بنده‌اي، يك روز براي خشنودي من روزه نمي‌گيرد، مگر آن كه تن او را سالم مي‌دارم و او را پاداشي بزرگ مي‌دهم.(شعب الايمان،‌ جلد 3 ، صفحه 412، حديث 3923)

واحد بهداشت  


خدمات دهنده:
كارشناسان ارشد بهداشت , ايمني و محيط زيست

خدمات
حوزه اجرایی و نظارتی:
● نظارت و كنترل بر بهداشت محیط و بهسازی اماكن دانشگاه از قبیل خوابگاه ، سلف سرویس ، دانشكده‌ها و اصناف
● نظارت بر بهداشت آبهای آشامیدنی و استخرهای شنا ضمن كلرسنجی آب و ارسال نمونه های آب به آزمایشگاه جهت شناسایی آلودگی های میكروبی و شیمیایی
● مشاوره و نظارت بر اجرای عملیات مبارزه با ناقلین بیماریزا و ضدعفونی اماكن
● نظارت بر مدیریت مواد زاید جامد و پسماندهای مایع در مراحل ذخیره، جمع آوری و حمل زباله و ارائه پیشنهادات كارشناسی
● پایش سلامت نیروهای خدماتی و صدور كارت تندرستی

حوزه آموزشی و پژوهشی:
● برگزاری كلاس های آموزشی بهداشت فردی و محیط ویژه نیروهای خدماتی در بخش های نظافتی، تهیه ، طبخ و توزیع مواد غذایی
● همكاری در تهیه ، تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی بهداشتی
● برگزاری كارگاههای آموزشی ویژه اساتید و دانشجویان
● ارتباط با انجمن ها ،‌نهادها ، سازمان ها و سایر مراكز بهداشتی ـ درمانی
● بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی ـ بهداشتی دانشجویان و كاركنان دانشگاه
● تهیه و توزیع پمفلت ها ، بروشورها و پوسترهای آموزشی و ارسال به دانشكده ها و خوابگاه ها

زمان پذیرش : شنبه تا چهارشنبه 30/7 لغایت 30/15

تلفن تماس : 61112839-66967751