عضویت در نشریه
 
      جستجو

شستشوي مكرر دستها با آب و صابون يكي از راههاي پيشگيري از سرماخوردگي است

كمیسیون پزشكی  


كمیسیون پزشكی دانشگاه متشكل از پزشكان معتمد و متخصص در رشته‌های مختلف پزشكی كه طی احكامی از سوی ریاست دانشگاه منصوب شده و مسئولیت رسیدگی و اعلام نظر در خصوص گواهی‌های استعلاجی ، تمدید سنوات تحصیلی ، استفاده از معافیت های ویژه و ... را بعهده دارد.

شیوه ارائه گواهی به كمیسیون:
دانشجویان گواهی پزشكی ( به همراه نسخه دارویی و سایر مدارك تشخیصی پزشكی همراه ) را در موارد سرپائی حداكثر تا 5 روز و در موارد بستری حداكثر تا 15 روز پس از پایان تاریخ گواهی به آموزش دانشكده تحویل می‌نمایند.
مدارك مذكور توسط نمایندگان آموزش در جلسات هفتگی كمیسیون با توجه به نوع بیماری تفكیك شده و به پزشك متخصص مربوطه ارائه می‌گردد. پس از بررسی مدارك در صورت نیاز دانشجو به جلسه كمیسیون دعوت می‌گردد. در خصوص مدارك بیمارستانی و مراكز درمانی استعلام از مراكز فوق نیز صورت می‌گیرد. پس از صدور رای نهایی ، نتیجه آن توسط نمایندگان آموزش به دانشكده مربوطه ارسال می‌گردد.

موارد قابل توجه دانشجویان در خصوص ضوابط ارائه گواهی به كمیسیون پزشكی:
1ـ گواهی در خصوص بیماریهای سرپائی و غیربستری حداكثر تا 5 روز پس از پایان مدت استعلاجی و در خصوص موارد بستری حداكثر تا 15 روز پس از پایان دوره استراحت به آموزش تحویل شود.
2ـ ارائه نسخه دارویی و سایر مدارك پزشكی ( جواب آزمایش ، رادیولوژی و ... ) به همراه گواهی الزامی است.
3ـ گواهی پزشكی حتی المقدور از مراكز درمانی دانشگاه (اداره كل بهداشت و درمان دانشگاه تهران16 آذر، درمانگاههای خوابگاهی ) یا مراكز درمانی دولتی یا بیمارستانی باشد.
4ـ گواهی قبل از تأیید كمیسیون پزشكی مجوزی برای غیبت از برنامه‌های آموزشی نخواهد بود و مسئولیت عدم حضور در برنامه آموزشی قبل از تأیید كمیسیون بعهده دانشجو می‌باشد.
5ـ ارائه اصل گواهی و مدارك پزشكی به آموزش الزامی است.
6ـ گواهی در خصوص بیماریهایی كه جنبه تخصصی داشته و نیاز به مراجعه به پزشك متخصص دارد حتی المقدور از طریق متخصص مربوطه باید اقدام گردد.
7ـ در موارد بستری ارائه خلاصه پرونده بیمارستان كه ممهور به مهر بیمارستان باشد و در موارد جراحی ارائه تصویر كل پرونده بیمارستانی الزامی است.

مواردی از عدم پذیرش در كمیسیون پزشكی:
1ـ بیماریهای سرپائی با تظاهرات بالینی جزئی كه با مصرف دارو قابل كنترل باشد.
2ـ ارائه گواهی بدون مدارك تشخیصی همراه در خصوص بیماریهایی كه تشخیص آنها مستلزم انجام اقدامات تشخیصی ( آزمایش ، رادیولوژی و ... ) باشد.
3ـ ارائه گواهی مربوط به نیم سال قبل یا زمانهای گذشته
4ـ گواهی‌هایی كه دارای خط خوردگی و خدشه بوده یا اصل گواهی ارائه نگردد.

در پایان یادآوری می‌گردد كه دارا بودن گواهی استعلاجی (از هر مركز پزشكی ) به مفهوم مجوز عدم شركت در برنامه های آموزشی نمی باشد بلكه كمیسیون پزشكی دانشگاه مرجع رسیدگی و اعلام نظر در خصوص مدارك پزشكی فوق با در نظر گرفتن نوع و شدت بیماری و سوابق آموزشی دانشجو می‌باشد.