عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): سحر خيز باشيد كه در سحر خيزي بركت است. (بحار الانوار، جلد 62، صفحه 292)

بیمه حوادث تحصیلی دانشجویان  خدمات دهنده:
كارشناس بیمه

خدمات بیمه و سقف تعهدات:
ـ بیمه حوادث شبانه روزی دانشجویان ، بدون قید زمان و مكان ، در داخل یا خارج از ایران
ـ پرداخت خسارت كلیه حوادث منجر به نقص عضو و از كارافتادگی به صورت دائم یا موقت و موارد فوت
ـ پرداخت خسارت حوادث ناشی از وقوع زلزله كه منجر به فوت یا نقص عضو شود.

شرایط و میزان تعهدات بیمه در قرارداد سال 85-84

موضوع خسارتحداكثر مبلغ (‌به ریال)
پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه000/000/10
پرداخت نقص عضو كلی ودائم ناشی از حادثه000/000/6
پرداخت نقص عضو جزیی و دائم ناشی از حادثه000/000/6
جبران هزینه های پزشكی ناشی از حادثه اعم از سرپایی ، بیمارستانی و مسمومیت ها000/000/3


‌حق بیمه و جبران خسارت:
ـ پرداخت مبلغ چهار هزار ریال حق سرانه بیمه برای كلیه دانشجویان ، توسط دانشگاه و در ابتدای سال تحصیلی
ـ دریافت حق سرانه بیمه از دانشجویان نوبت دوم و نیمه حضوری به هنگام ثبت نام ( به منظور بیمه كلیه دانشجویان)
ـ امكان بیمه نمودن همسر و فرزندان دانشجویان متأهل با پرداخت حق بیمه مقرر توسط دانشجو
ـ پرداخت 50 درصد خسارت برآوردی توسط بیمه بلافاصله پس از بروز حادثه
ـ پرداخت50 درصد مابقی خسارت برآوردی توسط بیمه ، حداكثر ظرف مدت یك هفته پس از تكمیل مدارك لازم

مدارك پرداخت خسارت:
الف ) در صورت فوت
1ـ اصل یا فتوكپی تایید شده خلاصه رونوشت فوت ، صادره از اداره آمار
2ـ گواهی پزشك قانونی یا آخرین پزشك معالج مبنی بر تعیین علت فوت
3ـ گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
ب) در صورت نقص عضو كلی و جزئی
1- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد
2- گواهی پزشك معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو
ج) هزینه پزشكی
1ـ گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
2ـ گواهی تأیید پزشك معالج همراه با اصل كلیه صورتحسابهای پزشكی با تأیید مراجعه پزشكی

بیمارستانهای طرف قرارداد:
امام خمینی ، مصطفی خمینی ، شریعتی
تلفن تماس: 61112445 ـ 66481004