عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال از نوشابه و آب ميوه آماده نبايد استفاده شود چون اسهال كودك را بدتر مي كند

توصیه های سلامت

كنترل عوامل خطر در بيماريهاي قلبي عروقي

مقادير هدف براي كنترل عوامل خطرزاي اصلي در بيماريهاي قلبي - عروقي
* LDL كلسترول كمتر از mg/dl 100 با سطح ايده آل كمتر از mg/dl 70. اگر سطح تري‏گليسريد برابر يا بيشتر از mg/dl 200 باشد كلسترول غير HDL بايد تا كمتر از mg/dl 130 كاهش پيدا كند.
* كاهش فشارخون تا كمتر از mmHg 140/90 يا كمتر از mmHg 130/80 در بيماران مبتلا به ديابت يا بيماري مزمن كليه.
* افزايش ورزشهاي آيروبيك تا60-30 دقيقه به مدت حداقل 5 روز در هفته يا ترجيحاً روزانه
* حفظ BMI بين 9/24 - 5/18 و دور كمر كمتر از 101 سانتي‏متر براي مردان و كمتر از 89 سانتي‏متر براي زنان
* حفظ سطح هموگلوبين A1cدر مقاديري كمتر از 7% در ديابتي‏ها
* ترك سيگار و خودداري از مواجهه محيطي با دود سيگار