عضویت در نشریه
 
      جستجو

مصرف ماهی زير سن يک سالگی به علت احتمال بروز حساسيت ممنوع است

 

  

كارگاه تخصص ايمني و سلامت محيط كار

كارگاه تخصص ايمني و سلامت محيط كار درتاريخ هاي 27/02/ 96 – 31/02/96 و 01/03/96 با حضور 100 نفر كاركنان پرديس علوم، دامپزشكي، محيط زيست و اداره كل بهداشت و درمان دانشگاه تهران در تالار امير كبير دانشگاه تهران برگزار شد.
هدف از برگزاري اين كارگاه آشنايي كاركنان آزمايشگاهها، كلينيك ها و مراكز آزمايشگاهي پرديس هاي مستقر در دانشگاه تهران با ايمني و سلامت فضاي كار آزمايشگاههاي تخصصي، كنترل عفونت و بيماري هاي منتقله از مواد شيميايي و عفوني، ضدعفوني اماكن و وسايل كار و عوامل موثر بر آن، اصول بهداشت دست، بيماري‌هاي منتقله از انسان و دام، احتياطات استاندارد و راههاي انتقال و پيشگيري از بيماريها، روشهاي نمونه‌گيري و انتقال نمونه‌هاي عفوني، مواجهات شغلي و واكسيناسيون، محافظت از خود و پيشگيري از انتقال بيماريها از طريق كار بر روي خون و سرمهاي انساني و حيواني و همچنين احشاء حيوانات، ضدعفوني و استريليزاسيون و استانداردهاي كنترل عفونت بحث و تبادل نظر شد.
مباحث كارگاه اول با حضور آقاي سلگي مسئول بهداشت دانشگاه تهران پيرامون سلامت محيط كار و ايمني كاركنان - خطرات و ريسك هاي كار در آزمايشگاه و مديريت آنها - ضروريات و نيازهاي مرتبط با ايمني در آزمايشگاهها ارائه شد.
مباحث كارگاه دوم و سوم توسط آقاي دكتر كرمانجاني پيرامون اصول رعايت بهداشت محيط و ضدعفوني سطوح در پيشگيري از عفونت‌شها، بهداشت دست و اهميت آن در كنترل عفونت‌ها و آشنايي با مخاطرات شغلي و چگونگي مواجهه و مديريت آن در محيط آزمايشگاه، كلينيك هاي درماني و دامپزشكي و........ ارائه شد.