عضویت در نشریه
 
      جستجو

تشويق كودك بايد متناسب با عمل كودك باشد

در این بخش شما می توانید خاطرات خود را در زمینه سلامت برای ما ارسال نمایید. تا پس از تایید به نام خودتان بر روی سایت قرار گیرد.  اداره كل بهداشت و درمان دانشگاه تهران در حك و اصلاح خاطرات مختار خواهد بود.

نام و نام خانوادگی:
پست الكترونیك:
نوع موضوع ارسالی:
عکس:
خاطره: