عضویت در نشریه
 
      جستجو

با گذاشتن بشقاب اختصاصي براي هر كودك به مقدار غذاي خورده شده توجه كنيد .