عضویت در نشریه
 
      جستجو

سيگار روشن، گلوله اي است كه به قلب زندگي شليك مي شود