عضویت در نشریه
 
      جستجو

خواب كافي، دوري از استرس، تغذيه مناسب و ورزش، سيستم ايمني شما را در وضعيت مطلوبي حفظ نموده، آن را براي مبارزه با ميكروبها آماده مي نمايد

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

1 2
اصطلاحمعادل انگليسي
كاتاراكتCataract
كارسينوژنCarcinogen
كارسينوليسيسCarcinolysis
كافئينCaffeine
كالاآزارKalaazar
كامپليوباكترCompeliobacter
كامپوزيتComposite
كانابيسمCanabism
كاندومCondom
كانديديازيسCandidiasis
كانديديازيسCandidiasis
كانسرCancer
كتواسيدوزKetoacidosis
كتوزيسKetosis
كتونوريKetonuria
كچليTinea
كراتوپاتيKeratopathy
كراتوپلاستيKeratoplasty
كراتوزيسKeratosis
كراتوسكوپيKeratoscopy
كراتوماKeratoma
كراتومالاسيKeratomalacia
كراتينKeratin
كرامپCramp
كروپCroup
كريDeaf
كريپتوسپوريديومCryptosporidium
كلسترومColostrum
كلي پپتيكKolypeptic
كليهKidney