عضویت در نشریه
 
      جستجو

در هنگام اسهال از نوشابه و آب ميوه آماده نبايد استفاده شود چون اسهال كودك را بدتر مي كند

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
دامپزشكVeterinarian
دردPain
درمDerma
درماتوسيسDermatosis
درماتولوژيDermatology
درماتيتDermatitis
دژنراسيونDegeneration
دفورميتيDeformity
دكونژستانتDecongestant
دمInspiration
دمانس، زوال عقليDementia
دملFuruncle
دموگرافيDemography
دندانDens
دندان پزشكDentist
دندريتDendrite
دندهRib
دهيدراتاسيونDehydration
دي پلژيDiplegia
دي ساكاريدازDisaccharidase
دياستولDiastole
ديافراگمDiaphragm
ديستوشيDystocia