عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام صادق (ع): پيامبر خدا به هنگام افطار، با حلوايي آغاز مي کرد و بدان، روزه مي‌گشود. اگر حلوا نمي‌يافت ، با شكرينه‌اي ديگر يا چند دانه خرما; و اگر نيز يافت نمي‌شد، با‌ آب نيم گرم (ولرم) آن گاه مي‌فرمود:" اين ، معده و جگر را پاك مي‌كند ... و سردرد را از ميان مي‌برد." (الكافي، جلد 4، صفحه 153 حديث 4)

اصطلاحات پزشکی

براي مشاهده توضيح كلمه مورد نظر روي آن كليك نماييد. شما مي توانيد با وارد نمودن
كلمه خاص يا مشخص كردن گروه ليست كلمات را فيلتر نماييد.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

جستجو: گروه:   نمايش مجدد

اصطلاحمعادل انگليسي
دامپزشكVeterinarian
دردPain
درمDerma
درماتوسيسDermatosis
درماتولوژيDermatology
درماتيتDermatitis
دژنراسيونDegeneration
دفورميتيDeformity
دكونژستانتDecongestant
دمInspiration
دمانس، زوال عقليDementia
دملFuruncle
دموگرافيDemography
دندانDens
دندان پزشكDentist
دندريتDendrite
دندهRib
دهيدراتاسيونDehydration
دي پلژيDiplegia
دي ساكاريدازDisaccharidase
دياستولDiastole
ديافراگمDiaphragm
ديستوشيDystocia