عضویت در نشریه
 
      جستجو

امام صادق (ع): پيامبر خدا به هنگام افطار، با حلوايي آغاز مي کرد و بدان، روزه مي‌گشود. اگر حلوا نمي‌يافت ، با شكرينه‌اي ديگر يا چند دانه خرما; و اگر نيز يافت نمي‌شد، با‌ آب نيم گرم (ولرم) آن گاه مي‌فرمود:" اين ، معده و جگر را پاك مي‌كند ... و سردرد را از ميان مي‌برد." (الكافي، جلد 4، صفحه 153 حديث 4)08 وضعيت ريكاوري(وضعيت بهبودي)

تذكر : اين عمل در افراد مشكوك به صدمه نخاعي ممنوع است .
مصدوم و مريضي كه بيهوش است بايد در وضعيت ريكاوري قرار داده شود كه در اين حالت از مسدود شدن حلق به وسيله زبان جلوگيري گرديده و بدليل قرار گرفتن سر ، كمي پائين تر از بقيه بدن ، امكان خروج مايعات از دهان مثل بزاق و استفراغ فراهم آمده و از ورود محتويات معده در حين دم به ريه ها ، كه بسيار خطر ناك مي باشد جلوگيري مي گردد .
سر و گردن و پشت در يك امتداد نگه داشته شده و در عين حال اندام هاي خم شده مصدوم ، بدن وي را در موقعيتي مطمئن و راحت نگه مي دارند .
اگر شما مجبور باشيد كه فرد مصدوم و بيهوش را تنها بگذاريد ، تا زمان رسيدن كمك ، قرار گيري در اين وضعيت ، مطمئن ترين حالت ممكن خواهد بود .
روش هايي كه در زير شرح داده خواهد شد در مواجهه با مصدومي است كه به پشت افتاده است و اگر بيمار به پهلو يا روي صورت و سينه افتاده باشد انجام تمامي مراحل اين تكنيك ضروري نمي باشد .
1) راه هوايي را باز كرده ، اندام هاي مصدوم را در وضعيت مستقيم قرار دهيد .
- كنار مصدوم زانو بزنيد . هرگونه اجسام شكننده و يا حجيم را قبل از چرخاندن وي از جيبهايش خارج نماييد .
- دو انگشت خود را زير چانه و دست ديگرتان را روي پيشاني مصدوم گذارده و به آرامي سر وي را به عقب متمايل كنيد .
- اندام هاي وي را در وضعيت مستقيم قرار دهيد (پاها را دراز كرده و در امتداد بدن قرار دهيد )
- ساعد و بازويي را كه در سمت شما است در زاويه هاي قائم نسبت به بدنش قرار دهيد
2) اندام هاي طرف دورتر ،دست و زانو را در وضعيت زير قرار دهيد :
- بازويي را كه دور تر از شما قرار دارد بر روي سينه مصدوم آورده و پشت دست وي را زير گونه طرف ديگرش قرار دهيد (مثلاً پشت دست چپ زير گونه سمت راست)
- با دست ديگرتان ، پاي همان سمت (سمت مخالف محل قرار گيري خودتان) را تا حد زانوي او به سمت بالا بياوريد .
3) مصدوم را به طرف خود بچرخانيد
- در حاليكه دست مصدوم را روي گونه اش نگه مي داريد پاي بالايي يا پاي خم شده را به طرف خود بكشيد تا مصدوم به يك پهلو و به طرف شما چرخانيده شود .
- در صورت ضرورت مي توانيد از زانوهاي خودتان براي حمايت از مصدوم و جلوگيري از چرخيدن بيش از حد مصدوم به طرف جلو استفاده نماييد .
- در اين وضعيت دست زير گونه مصدوم ، گردن او را نگه مي دارد و پاي خم شده مانند يك تكيه گاه براي بدن بوده و از چرخيدن بيش از حد مصدوم به سمت جلو ممانعت مي كند .
4) سر را به سمت عقب متمايل كنيد كه باعث بازماندن راه هوايي شود .
5) پايي كه در سمت بالا قرار گرفته است را از زانو به نحوي خم كنيد كه تشكيل يك زاويه قائم نسبت به بدن وي بدهد .
6) با سرويسهاي امدادي يا شماره 115 تماس بگيريد .
- نبض و تنفس مصدوم را هر ده دقيقه يكبار تا رسيدن كمك ، كنترل و يادداشت نماييد
• وضعيت بهبودي در شيرخواران زير يكسال :
نوزاد را در ميان بازوانتان (در حالتي شبيه به وضعيت گذاشتن بچه در گهواره ) به صورتي نگه داريد كه سرش به سمت پايين متمايل باشد . اين حالت از خفگي او به علت عقب افتادن زبان و يا استنشاق مواد استفراغي (بدليل ورود به راههاي هوايي كه بسيار خطر ناك است) جلوگيري مي كند .

منبع: مباني كمك هاي اوليه ، ترجمه:دكتر نادر سيد رضوي. انتشارات:مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران. چاپ اول.1383.