عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): مادر همه دارو ها، كم خوري است. (المواعظ العدديه ،صفحه 213)03 الفباي احياء (ABC)

A=Airway(ايجاد راه باز هوايي)

بالابردن چانه و متمايل ساختن سر رو به عقب باعث باز شدن مجراي عبور هوا مي شود . اين كار موجب جابجايي و برداشته شدن زبان مصدوم از روي ناحيه خلفي حلق مي گردد و در نتيجه مسير گذر هوا مسدود نخواهد بود.

B=Breathing( بهبودي وضع تنفس)
اگر مصدوم نفس نمي كشد شما ميتوانيد عمل تنفس و اكسيژن رساني به خون وي را انجام دهيد كه اين امر با تنفس مصنوعي به روش دميدن بازدم شما به درون ريه هاي مصدوم انجام ميشود.

C=Circulation(ايجاد جريان خون مناسب)
در صورت توقف ضربان قلب شما ميتوانيد با انجام فشردن سينه (ماساژ قلبي)،خون را در قلب به جريان انداخته و با خروج خون از قلب و رانده شدن آن به عروق خوني بدن موجب تداوم جريان خون گرديد.شما بايد همزمان با ماساژ قلبي از تنفس مصنوعي هم براي اكسيژن دار شدن خون استفاده نماييد.

• اصول كلي در اقدامات كمكهاي اوليه

1- بي حركت كردن مصدوم
2- NPOيعني هيچ چيز از راه دهان به مصدوم داده نشود.
3- كنترل ABCودر صورت لزوم انجام CPR

منبع: مباني كمك هاي اوليه ، ترجمه:دكتر نادر سيد رضوي.
انتشارات:مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران. چاپ اول.1383.