عضویت در نشریه
 
      جستجو

حضرت رسول (ص): خداوند به يكي از پيامبران بني‌اسرائيل وحي كرد كه : به طايفه‌ات خبر بده هيچ بنده‌اي، يك روز براي خشنودي من روزه نمي‌گيرد، مگر آن كه تن او را سالم مي‌دارم و او را پاداشي بزرگ مي‌دهم.(شعب الايمان،‌ جلد 3 ، صفحه 412، حديث 3923)02 اولويتها در كمكهاي اوليه

الف) ارزيابي موقعيت :
- سريعاً، ولي با حفظ آرامش ، اتفاق رخ داده را ارزيابي كنيد.
- خطراتي را شناسايي كنيد كه مي توانند شما و يا مصدوم را تهديد نمايند.
- سعي كنيد هرگز خود را در معرض خطرات جدي قرار ندهيد.

ب) صحنه بروز حادثه را امن كنيد :
- مصدوم را در برابر خطرات محافظت كنيد.
- از محدوديتهاي خود آگاه باشيد.

ج) مصدومين را براي ارائه كمكهاي اوليه طبقه بندي كنيد:
در صورتيكه با چند نفر مصدوم به طور همزمان مواجه شديد بايد ابتدا وضعيت هر يك از آنها را ارزيابي كنيد تا بتوانيد ابتدا مجروحين بدحالتر و صدمات تهديد كننده حيات آنها را تحت درمان قرار دهيد.
د) درخواست كمك كنيد :
هر چه زودتر سرويسهاي امدادي را از وقوع سانحه مطلع ساخته و اطمينان بيابيد كه آنها در راه رسيدن به صحنه مي باشند.
• اولويتهاي درمان

- الفباي احياء ( ABC) را پيروي كنيد ( به قسمت الفباي احياء مراجعه شود )
- راههاي هوايي را باز نگه داريد . تنفس ، نبض و شرايط گردش خون را بررسي كنيد.
- خونريزي را كنترل كنيد.
- زخمهاي وسيع و سوختگيها را تحت درمان قرار دهيد.
- صدمات مفصلي و يا استخواني را بي حركت سازيد.
- درمآنهاي متناسب را براي ساير جراحات و مصدوميتها ارائه دهيد.
- مكررا بازبودن راههاي هوايي ، تنفس و نبض را بررسي كنيد و در صورت بروز هر مشكلي سريعا بدان بپردازيد.


منبع: مباني كمك هاي اوليه ، ترجمه:دكتر نادر سيد رضوي. انتشارات:مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران. چاپ اول.1383.